תקנון

תקנון ותנאי שימוש לאתר בהצלחה

 1. ברוכים הבאים לאתר בהצלחה – אתר המבחנים של ישראל בכתובת https://www.behatzlacha.co.il.
  אתר בהצלחה (שייקרא להלן: האתר) הוקם על מנת לסייע לתלמידי ישראל להצליח בלימודים ובבחינות. האתר מכיל מבחנים במקצועות השונים הנלמדים במערכת החינוך הרשמית. המבחנים מסודרים לפי כיתה מבית הספר היסודי ועד לתיכון. במרבית המקרים מצורף לכל מבחן פתרון מלא. המבחנים והפתרונות נכתבו על ידי מורים מנוסים ובהתאם לתוכניות הלימוד של משרד החינוך לבתי הספר.

 

מבוא

 1. הגולשים (שיקראו להלן גם המשתמשים) מתבקשים לקרוא בעיון את התקנון ותנאי שימוש אלה על כל סעיפיהם (להלן בקיצור: התקנון) טרם הגלישה באתר. גלישה באתר מבטאת הסכמה בלתי מסויגת להוראות התקנון.
 2. הסכמה זו היא תנאי מקדים לשימוש באתר ולא תשמע כל טענה בעניין זה. יודגש כי התקנון יהווה בסיס לכל התדיינות משפטית  או אחרת בעניין השימוש באתר.
 3. מערכת היחסים בין הגולשים ובין האתר, בעליו, מנהליו ועובדיו (כולם יחד להלן: צוות האתר) מוסדרת רק על פי תקנון זה בכפוף לדין. התנאים בתקנון חלים על השימוש באתר ובכל התכנים הכלולים בו בעזרת כל מכשיר (מחשב אישי, מחשב נייד, טלפון חכם וכו’) ובאמצעות כל רשת תקשורת מקוונת (או שאינה כזו).
 4. תקנון זה יחול גם על תכנים שיפורסמו ע”י האתר באתרים אחרים במרשתת או בדוא”ל ובפרט ברשתות חברתיות כדוגמת פייסבוק, וואטסאפ, ואינסטגרם.
 5. התקנון עשוי להשתנות מזמן לזמן על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר. על המשתמש לוודא את תנאי התקנון העדכניים בכל עת כפי שיפורסמו באתר. תקנון זה יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר. תאריך עדכון אחרון: 1 בפברואר 2018.
 6. הנהלת האתר רשאית להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או תביעה בדבר הפסקת פעילות האתר. הסעיפים הנוגעים לקניין רוחני, להגבלת אחריות וחבות ולשיפוי ופיצוי יעמדו בתוקפם גם לאחר סגירת האתר או פקיעת תוקף תקנון זה ככל שלא יבוא אחר במקומו.

 

השימוש באתר

 1. חל איסור חמור לעשות באתר פעולות שעומדות בניגוד לדין או לתקנת הציבור.
 2. משתמש אשר נדרש למסור פרטים לגבי זהותו מתחייב למסור פרטים נכונים, מלאים ועדכניים. מובן שמשתמש לא יתחזה לאחר או יספק לאתר מידע חלקי, שגוי או שקרי.
 3. חלק מהשירותים באתר יינתנו בכפוף למסירת פרטי התקשרות וזיהוי שיאפשרו יצירת קשר בנוגע לשירותים ולמוצרים המוצעים על ידי האתר. מידע זה עשוי לכלול בין היתר: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דוא”ל פעילה ונגישה, מספר טלפון פעיל וזמין, כתובת מגורים, שם בית הספר בו לומדים התלמידים המשתמשים באתר ומיקומו וכיוצא בזה.  המשתמש איננו חייב למסור מידע זה אך יתכן שאי מסירת המידע תגביל את הגישה לשירותי ולתכני האתר.
 4. השימוש באתר מהווה הצהרה של המשתמש כי הוא איננו פסול דין והוא כשיר לביצוע פעולות משפטיות (אחרת אנא המנע משימוש באתר). אף על פי כן פעולה אשר תבוצע ע”י משתמש קטין או שאינו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תעשה אלא לאחר יידוע האפוטרופוס הטבעי או על פי מינוי או מיופה הכוח כמובנם בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, תשכ”ב-1962 לפי העניין (להלן בקיצור: הנציג) בתנאיי תקנון זה ובכפוף להסכמת הנציג לשימוש באתר על פי תקנון זה. כל פעילות שתבוצע באתר ע”י משתמש קטין או שאיננו כשיר לביצוע פעולות משפטיות תהיה על דעת הנציג, בהסכמתו ותחת פיקוחו ותחייב את המשתמש ואת נציגו כאחד. האמור בסעיף זה יחול גם אם מדובר בפעולה משפטית שאין בדרכם של קטין או אדם שאינו כשיר לביצוע פעולה משפטית לעשות.
 5. הקניין הרוחני באתר בתכניו ובשירותיו נמצא בבעלות האתר או בבעלות צדדים שלישיים. שימוש באתר לרבות הגישה לתכניו לא מקנה למשתמש כל זכות בקניין הרוחני שקשור בהם.
 6. המשתמש באתר מתחייב שלא לבצע מי מהפעילויות הבאות:
  1. להפעיל יישום או אמצעי כלשהו המאפשר סריקה, חיפוש, העתקה, שמירה, קידוד, כריית מידע, תרגום או אחזור אוטומטי של תכנים מהאתר. האמור בסעיף זה חל גם על פעולות שמיועדות לאסוף מידע ונתונים על משתמשי האתר.
  2. ליצור בדרך כלשהי מאגר או אוסף של תכנים מהאתר שלא מיועדים לשימוש אישי וישיר של המשתמש בהיקף סביר.
  3. להתערב בדרך כלשהי בכתובת ה-URL של עמודים באתר להם אין ברגיל גישה ישירה על מנת לאפשר גישה כזו. הדבר אמור בפרט ביחס לעמודים אשר הגישה אליהם כרוכה בתשלום.
  4. לשנות או להתערב בקשר בין האתר לשרתים או לפלטפורמות המארחות אותו.
  5. לשנות או להעתיק בדרך כלשהי את קוד האתר, את עיצובו, את שירותיו או את התכנים המופיעים בו שלא בהתאם לתקנון זה או להרשאה מראש ובכתב מצוות האתר.
  6. לבצע פעולה המהווה עבירה על פי דין או כזו שמנוגדת לתקנת הציבור לרבות פרסום תוכן הפוגע בזכות יוצרים, בסוד מסחרי, בסימן מסחר, במדגם או בפטנט של מאן דהו.
  7. למען הסר ספק, אין לפרסם, להפיץ, להעתיק, לשמור, לשנות, למכור, להציג וכיוצא בזה, בין אם באופן מסחרי ובין אם באופן פרטי, כל תוכן ומידע המצוי באתר שלא במסגרת שימוש פרטי סביר לצרכים אישיים בלבד.
  8. לפרסם באתר פרסום בעל אופי פוגעני, מאיים, שיש בו בכדי להטעות, שיש בו משום תועבה, לשון הרע או פגיעה בפרטיות של אדם או שהוא בעל אופי בלתי הולם. בתוך כך להעלות לאתר מידע העלול לזהות משתמש אחר שלא ברצונו או בניגוד לדין.
  9. לפרסם באתר חומר בעל אופי פרסומי או מסחרי ללא רשות מפורשת בכתב מצוות האתר.

 

 1. השימוש באתר לא מקנה למשתמש זכויות כלשהן באתר למעט זכות שימוש אשר מוגבלת בזמן. הבעלות באתר  ובתכניו יוותרו בכל מקרה בבעלות האתר או מי מטעמו לרבות זכויות היוצרים בהם. רכישת זכות שימוש בתכנים ושירותים אחרים באתר ושימוש בהם תעשה אלא על פי הקבוע בתקנון זה.
 2. על אדם הנתקל בפעילות אסורה באתר על פי תקנון זה או על פי חוקי מדינת ישראל להודיע על כך מיד לאתר בטלפון 0585880999 או בדואר אלקטרוני [email protected].
 3. צוות האתר ראשי למנוע מאדם מלעשות שימוש באתר (לרבות ביטול או מניעת עסקה עם האתר) בין אם ביצע פעולה אסורה כאמור לעיל, אם לאו. הכל על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר.
 4. צוות האתר עושה מאמצים להבטיח שהשימוש באתר יעשה בצורה שלמה ללא הפרעות, תקלות או דליפת מידע. בין היתר אנו נוקטים צעדים להבטיח שהאתר נקי מוירוסים, נוזקות, רוגלות, מאובטח מפני פריצה וגניבת מידע וכיוצא בזה. עם זאת האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מגורמים אלו אגב השימוש באתר.
 5. צוות האתר עושה ככל שביכולתו על מנת להבטיח שהאתר, התכנים והשירותים בו יהיו זמינים בכל עת. עם זאת לא ניתן להתחייב שהאתר יהיה זמין בכל זמן. סביר כי יהיו זמנים בהם פעילות וזמינות האתר תוגבל, בין בשל תקלה שאינה תלויה בצוות האתר ובין בשל פעולת תחזוקה מתוכננת, למשל. האתר לא יהיה אחראי ולא תשמע כל תביעה לפיצוי או לנשיאה בנזק שיגרם למשתמש באתר או לאדם כלשהו כתוצאה מהשבתה חלקית או מלאה של האתר או עקב אי זמינות של תכנים ושירותים הנכללים בו.
 6. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמש. צוות האתר עושה מאמץ על מנת לוודא כי התוכן המצוי באתר, לרבות המבחנים ופתרונותיהם, נכון, שלם, מעודכן ומדויק. עם זאת יתכנו טעויות והאתר לא יישא באחריות או חבות בגין שיבוש, טעות או השמטה בתכולת האתר.
 7. האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות את התכנים ואת השירותים הניתנים בו על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תימסר על כך הודעה מראש ולא תשמע כל טענה ביחס לכך.
 8. האתר ראשי למחוק את המידע שמצוי ברשותו לגבי מי מהמשתמשים ללא כל התראה. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או זכות לתבוע נזק באשר מידע זה.
 9. תקנון זה בא להוסיף על האמור בכל דין. יובהר כי הפרת תקנון זה עלולה להוות עוולה אזרחית או עבירה פלילית.

 

תשלומים

 1. השימוש בחלקים מסוימים באתר ובתכנים הכלולים בו (להלן: אזורים מוגבלים) כרוך בתשלום חד פעמי או בתשלום דמי מנוי קבועים (להלן בקיצור: התשלום). התשלום יתבצע על פי מחירון שיפורסם באתר וישונה מעת לעת. החיוב בתשלום יחול מרגע ההתקשרות בעסקה עם האתר גם במקרים בהם לא יעשה שימוש בפועל באתר, בשירותיו או בתכניו.
 2. התאפשרה גישה של משתמש לאזורים מוגבלים באתר, ייראו בכך כאילו סופקו לו בפועל שירותים ונעשה שימוש בתכנים הכלולים באתר. ביטול עסקה לקבלת שירותים ותכנים מהאתר (להלן: עסקה) יעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981.
 3. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מובהר כי עצם מתן גישה לאזורים מוגבלים באתר, בין אם המשתמש עשה שימוש בפועל באפשרות גישה זו, אם לאו; כמוה כמתן גישה לטובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית כמובנם בתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע”א-2010.
 4. על פי חוק האתר לא מחויב לבטל עסקה לאחר שניתנה ללקוח גישה לאזורים מוגבלים באתר. עם זאת האתר יאפשר ביטול עסקת רכישת מנוי תקופתי בתוך 14 יום מיום ביצוע העסקה בכפוף לתשלום של 15.9 ₪ עבור כל מבחן שנצפה ע”י המשתמש ובתוספת דמי ביטול בסך 50 ₪.
 5. האתר ראשי לסרב להתקשר בעסקה עם משתמש על פי שיקול דעתו הבלעדי. לא תשמע כל טענה של משתמש שבקשתו לקבל שירות או מוצר מהאתר לא התאפשרה או בוטלה.
 6. התקשרות בעסקה עם האתר תלויה במסירת הפרטים הבאים בצורה מדויקת ומלאה: שם פרטי ושם משפחה, מספר תעודת זהות, כתובת דוא”ל פעילה ונגישה, מספר טלפון פעיל וזמין, ופרטי אמצעי חיוב בבעלות המשתמש או נציגו. מסירת פרטים שגוים ביודעין מהווה הפרה של תקנון זה.
 7. המחירים באתר כוללים מע”מ, אלא אם צוין אחרת. אם וכל עוד האתר יפעל במעמד של עוסק פטור המחירים לא יכללו מע”מ וזה לא יגבה מהמשתמשים.

 

תוכן גולשים

 1. האתר עשוי לאפשר למשתמשים להעלות ולהציג תכנים שונים (להלן: תוכן גולשים). הליך העלאת תוכן גולשים מתבצע לרוב בצורה אוטומטית ללא מעורבות צוות האתר. צוות האתר לא מסוגל לעמוד בכל רגע נתון על טיבו, מהותו, חוקיותו ונכונותו של כל תוכן גולשים המועלה לאתר. על כן האתר איננו אחראי לתוכן גולשים המוצג באתר.
 2. אדם או מי מטעמו אשר מעלים לאתר תוכן גולשים יישאו באחריות המלאה והבלעדית לכל תוצאה או נזק שינבעו מתוכן זה ומשימוש בו על ידי אחרים.
 3. כל משתמש באתר מתחייב שלא להעלות תוכן גולשים בניגוד להוראות תקנון זה. משלוח חומרים לאתר מהווה אישור לכך שכל זכויות היוצרים בהם מצויות בבעלות המשתמש וכי הדבר נעשה בהתאם לכל דין. משלוח תכנים לאתר הוא בבחינת העברה לאתר של כל זכות יוצרים כלכלית בתכנים אלו ומחילה (כלפי האתר וכלפי כולי עלמא) על זכות היוצרים המוסרית בהם. האתר יורשה לעשות בתכנים אלו שימוש מסחרי ואחר בכל מקום ובכל עת לרבות להעבירם לצד ג’ על פי שיקול דעתו הבלעדי של האתר.
 4. אין במשלוח תוכן גולשים לאתר ואין בפרסומו משום התחייבות של האתר שתכנים אלו יפרסמו או יוסיפו להתפרסם.
 5. חלק מתכני האתר ובהם תוכן הגולשים ניתנים לדירוג או חשופים לתגובות ולהערות משתמשים אחרים. צוות האתר לא מפקח על דירוגים ותכנים אלו, הם לא משקפים את דעת האתר ולא תשמע כל טענה כנגד האתר ביחס אליהם. עם זאת, במקרה בו נתקלתם בתכנים לא ראויים אנא הודיעו לנו על כך.
 6. מובן שבעלי האתר רשאים להסיר או למנוע פרסום של תכנים גסים ולא נאותים (לא כל שכן כאלו שיש בהם משום עבירה על החוק). הדבר יעשה על פי שיקול הדעת הבלעדי של צוות האתר ולא תשמע כל טענה בשל כך. האחריות הבלעדית על תוכן גולשים היא של המשתמש אשר מסר אותו לפרסום.

פרסומות, עוגיות וקישורים חיצוניים

 

 1. שימוש באתר מהווה הסכמה להכללת נתוניו האישיים של המשתמש במאגר המידע של האתר.
 2. רישום לאתר מהווה הסכמה של המשתמש לקבלת הודעות פרסומיות ואחרות מהאתר בדוא”ל ובכל אמצעי תקשורת אחר. יובהר כי המשתמש נותן את הסכמתו למשלוח דברי פרסומת בהתאם להוראות חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 ומסכים שפרטיו ישמרו במאגר המידע של האתר
 3. בקשות להסרה מרשימת התפוצה לדיוור ישיר של האתר (לרבות הפסקת משלוח דברי פרסומת כאמור) יש לשלוח לדוא”ל האתר בכתובת [email protected]. הסרה מרשימת התפוצה תבוצע תוך 7 ימי עסקים מקבלת הודעת הסרה בכתובת הדוא”ל של האתר.
 4. עם כניסתך לאתר נשלחת ‘עוגייה’ (Cookie) למחשב שלך המזהה את הדפדפן שלך בצורה ייחודית. עוגייה היא קובץ קטן אשר אינו פוגע במחשב או בחוויית הגלישה. האתר משתמש בעוגיות לצורך תפעול שוטף ובתוך כך על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, בכדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע.
 5. על אף שרוב הדפדפנים מאפשרים קבלת עוגיות כברירת מחדל, כל משתמש יכול לשנות את הגדרות הדפדפן כך שידחה את כל העוגיות או שיתריע בזמן שליחת עוגייה. בנוסף כל עוגייה ניתנת להסרה בקלות גם בדיעבד. השימוש באתר מהווה אישור לקבלת עוגיות כאמור.
 6. יתכן שמוצגות באתר פרסומות למוצרים ושירותים שונים המוצעים ע”י גורמים חיצוניים לאתר. לאתר אין כל נגיעה למוצרים ושירותים אלו ומובן שאין באפשרות האתר לעמוד על טיבם ומהותם. מוצרים ושירותים אלו הם באחריות המפרסם בלבד.
 7. האתר מכיל קישורים לאתרים חיצוניים (hyperlinks), בין אם כפרסומת, בין אם לאו. האתר לא אחראי לקישורים אלו והם לא נבחנו על ידו (לרבות בעניין תוכנם או אבטחתם). באחריות הגולש לוודא את כתובת ה-URL של כל קישור לאתר חיצוני. שימוש באתרים חיצוניים (לרבות מסירת מידע להם) הוא באחריות המשתמש בלבד.

מדיניות פרטיות

 1. הנתונים שימסרו על ידי משתמש באתר ומידע ממוקד בדבר דפוסי השימוש באתר על ידי כל משתמש יישמרו במאגר המידע של האתר לצורך הספקת שירותי האתר. מידע זה לא יימסר לצד שלישי שלא ברשות המשתמש.
 2. בנוסף לכך האתר שומר על זכותו לאסוף, להעביר ולעשות שימוש במידע סטטיסטי שיימסר ע”י המשתמשים באתר או ייאסף במהלך הגלישה שלהם באתר כל עוד אין במידע בכדי לזהות מי מהמשתמשים באופן אישי. בין היתר מדובר במידע בדבר דפוסי שימוש במערכת, שימוש בקישורים, סוג הדפדפן, כתובת ה-IP מועדי שימוש וכו’.

 

הפרת התקנון

 1. המשתמש מתחייב לשפות ולפצות את האתר, עובדיו, בעליו וכל גורם מטעמם או צד ג’ בגין נזק, הוצאה, הפסד או אבדן רווח שיגרמו להם עקב הפרת תקנון זה על ידו או על ידי מי מטעמו. כל זאת בנוסף לכל סעד על פי דין. המשתמש מסכים כי התחייבות זו לשיפוי ולפיצוי תחול בין אם האתר או מי מטעמו הם צד לתובענה ובין אם לאו.
 2. המשתמש ישלם את סכומי הפיצוי או השיפוי אשר נובעים מהפרת תקנון זה, כאמור לעיל, מיד עם דרישתו הראשונה של האתר או מי מהגורמים לעיל. דרישת תשלום זו תהווה ראיה מכרעת בדבר הצורך בשיפוי ופיצוי באותו עניין.

 

ברירת הדין ושונות

 1. הדינים אשר יחולו על תקנון זה הם דיני מדינת ישראל בלבד.
 2. סמכות השיפוט הבלעדית בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת הנוגעים לתקנון זה או לשימוש באתר בכלל נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז מרכז.
 3. במקרה בו מי מסעיפי תקנון זה יימצא כבטל או בלתי חוקי, לא יהיה בכך להשפיע על שאר חלקי תקנון זה.
 4. המשתמשים מוזמנים לעמוד בקשר עם צוות האתר בדבר התנאים בתקנון זה. עם זאת, אין בפנייה לאתר בעניין התקנון בכדי להשפיע על תוקפו ועל הסכמת המשתמש לתנאיו ולתוכנו. ניתן ליצור עמנו קשר בטלפון 0585880999 או בדוא”ל [email protected]. צוות האתר יענה לפנייתך בתוך זמן סביר.
תודה על הדירוג, דירגת:
מדרגים: 16  ממוצע: 4.5
בהצלחה - אתר המבחנים של ישראל

אתר בהצלחה הוקם בכדי לעזור לילדינו להצליח בלימודים ובבחינות המתקיימות בבתי הספר של מערכת החינוך בישראל וזאת ע”י אימון ותרגול של פתירת מבחנים באופן עצמאי כשלב מכין למבחנים בבתי הספר.